ശബ്ദം | Sound – Kerala psc physics

More articles

ശബ്ദം(Sound)

·         ഭൗതിക വസ്തുക്കളിൽ കമ്പനം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പുറപ്പെടുന്ന ഊർജ്ജം.

·         ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം : അക്വസ്റ്റിക്സ്

·         പ്രതിധ്വനിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം  : കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ്

·         ശബ്ദം ഒരു അനുദൈർഘ്യ തരംഗം (longitudinal wave)ആണ്.

·         ശബ്ദത്തിനു സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു മാധ്യമം ആവശ്യമാണ്.

·         ശൂന്യതയിലൂടെ ശബ്ദത്തിനു സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് ബഹിരാകാശസഞ്ചാരികൾ പരസ്പരം സംസാരിക്കാൻ റേഡിയോ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

·         ബഹിരാകാശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ എത്താത്തതിന് കാരണവും മാധ്യമത്തിന്റെ അസാന്നിധ്യമാണ്.

·         ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന മാധ്യമം : ഖരം

·         ശബ്ദം ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന പദാർത്ഥം : സ്റ്റീൽ

·         എല്ലാ ഖര മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ശബ്ദം ഒരേ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നില്ല. മാധ്യമത്തിലെ ഇലാസ്തികതയും സാന്ദ്രതയും ശബ്ദ പ്രവേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കും.

·         ഇരുമ്പിലൂടെ ശബ്ദം 5950 m/s വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു.

·        ശുദ്ധജലത്തിലെ ശബ്ദ പ്രവേഗം  1498 m/s ആണ്.

·         അന്തരീക്ഷ താപനിലയിൽ വായുവിലൂടെ ശബ്ദം  340m/s വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കും.

·         താപനിലയിലെ വ്യത്യാസം ശബ്ദ പ്രവേഗത്തെ സ്വാധീനിക്കും. അന്തരീക്ഷത്തിലെ ആർദ്രത കൂടുമ്പോൾ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗം കൂടും.

·         വരണ്ട വായുവിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ വേഗം കുറവായിരിക്കും. മഴക്കാലത്താണ് വേനലിനെക്കാൾ ശബ്ദത്തിന് വേഗം ഉണ്ടാവുക.

·         ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആദ്യം നാം മിന്നൽ കാണുകയും ഇടിയുടെ ശബ്ദം പിന്നീട് കേൾക്കുന്നതിനും കാരണം ശബ്ദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രകാശം അതി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്.

·         ശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം :  കമ്പനം

·         ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കമ്പനങ്ങളുടെ എണ്ണമാണ്  : ആവൃത്തി

·         ശബ്ദത്തിന്റെ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ്  : ഹെർട്സ്(Hz)

·         ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ്  : ഡെസിബൽ (dB)

·        ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം: ഓഡിയോ മീറ്റർ

·         കൊതുകുകളും തേനീച്ചകളും പറക്കുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം : ചിറകുകളുടെ കമ്പനം

·         കൊതുകുകളുടെ ചിറകുകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ആവൃത്തി  : 500 Hz

·         തേനീച്ചകളുടെ ചിറകുകൾ കമ്പനം ചെയ്യുന്ന ആവൃത്തി    : 300 Hz

·        ശ്രുതി / സ്ഥായി (pitch) : കേൾക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന്റെ കൂർമത. ചില ശബ്ദം ചെവിയിൽ തുളച്ചുകയറുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്നതിന് കാരണം ശബ്ദത്തിന്റെ പിച്ച് കൂടുതൽ ആയതുകൊണ്ടാണ്.

·         സ്ത്രീകളുടെയും കുട്ടികളുടെയും ശബ്ദത്തിന് കൂർമത കൂടുതലാണ്.

·        ഉച്ചത (loudness) : ശബ്ദം ഒരാളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന കേൾവി അനുഭവത്തിന്റെ അളവ്.

·         90 dB ൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദം ശബ്ദമലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നു.

·        120 dB ൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദം ചെവിക്ക് വേദന ഉളവാക്കുന്നു.

·         പാർപ്പിട മേഖലയിൽ അനുവദനീയമായ ശബ്ദ പരിധി :

                    പകൽ –  50 dB,     രാത്രി  – 40 dB

·         നായകൾക്ക് ഉയർന്ന ശ്രവണ പരിധിയിലുള്ള ശബ്ദം കേൾക്കാൻ കഴിയും. അതിനാൽ നായകളെ വിളിക്കാൻ ഉയർന്ന ആവൃത്തിയുള്ള ഗാർട്ടൻ വിസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

·           മനുഷ്യന്റെ ശ്രവണ പരിധി  🙁 20Hz – 20000 Hz)

·        20 Hz ൽ താഴെ ആവൃത്തിയുള്ള ശബ്ദങ്ങളാണ് : ഇൻഫ്രാസോണിക് ശബ്ദങ്ങൾ

·         ഭൂകമ്പം,അഗ്നിപർവതസ്ഫോടനം എന്നിവ ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു.

·         ആനകൾക്കും തിമിംഗലങ്ങൾക്കും ജിറാഫിനും ഇൻഫ്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കാനും കേൾക്കാനും കഴിയും.

·        20000 Hz ൽ കൂടുതലുള്ള ശബ്ദതരംഗം : അൾട്രാസോണിക്

·         അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിങ്ങിനുപയോഗിക്കുന്നു.

·         ടങ്സ്റ്റൺ ലോഹം വെൽഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു.

·         വവ്വാൽ,ഡോൾഫിൻ എന്നിവ ഇരകളെ കണ്ടെത്താനും വഴിയിലെ തടസ്സങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാനും അൾട്രാസോണിക് തരംഗങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു.ഇത് എക്കോ ലൊക്കേഷൻ (Echo location) എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

·         ശബ്ദത്തേക്കാൾ രണ്ടിരട്ടി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെ വേഗതയെ സൂപ്പർസോണിക് വേഗത എന്ന് പറയുന്നു.

·         ശബ്ദത്തേക്കാൾ അഞ്ച് ഇരട്ടി വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനെ ഹൈപ്പർസോണിക് എന്ന് പറയുന്നു.

·         ശ്രവണ സ്ഥിരത :  നാം കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം 1/10 സെക്കൻഡ് സമയം ചെവിയിൽ തങ്ങിനിൽക്കും. ഇതിനെ ശ്രവണ സ്ഥിരത(persistence of sound) എന്ന് പറയുന്നു.

·         ശബ്ദത്തിന്റെ പ്രതിപതനം (Reflection):

·         പ്രകാശത്തെ പോലെ ശബ്ദവും പ്രതലങ്ങളിൽ തട്ടി പ്രതിപതിക്കും.

·         മിനുസമുള്ള പ്രതലങ്ങളിൽ പ്രതിപതനം കൂടുതലായിരിക്കും. പരുപരുത്ത പ്രതലങ്ങളിൽ കുറവും.

·         പ്രതിപതനം കുറയ്ക്കാനായി സിനിമ ഹാളുകളുടെയും ഓഡിറ്റോറിയങ്ങളുടെയും അകവശം പരുക്കൻ ആക്കുന്നു.

·         മെഗാഫോൺ,സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് തുടങ്ങിയവ ശബ്ദ പ്രതിപതനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങളാണ്.

·         ഒരു ശബ്ദം കേട്ടതിനുശേഷം എവിടെയെങ്കിലും തട്ടി വീണ്ടും കേൾക്കുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് പ്രതിധ്വനി (Echo).

·         പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകാൻ ആവശ്യമായ ദൂരപരിധി : 17 മീറ്റർ (വായുവിൽ )

·         ശബ്ദം വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ്  : അനുരണനം (Reverberation)

·         ജലാശയങ്ങളുടെ ആഴം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ:

                   എക്കോ സൗണ്ടർ, ഫാത്തോമീറ്റർ, സോണാർ

·        മാക് നമ്പർ :

§ ഒരു വസ്തുവിന്റെ ഒരു മാധ്യമത്തിലെ സഞ്ചാര വേഗവും ആ മാധ്യമത്തിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ  വേഗവും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം.

§  സൂപ്പർ സോണിക് വിമാനങ്ങളുടെയും മിസൈലുകളുടെയും വേഗം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ്.

§ 1 മാക് നമ്പർ  =  340 m/s

·         കപ്പലുകളുടെ വേഗത അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് : നോട്ട്

            1 നോട്ട്      =     1.852 Km/hr

             1 ഫാത്തം  =     6 അടി  =   1.828 മീറ്റർ

·         ശബ്ദത്തിന്റെ ഗ്രാഫിക് ചിത്രീകരണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം : ഓസ്‌ലോസ്കോപ്പ്

·         ശബ്ദ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം : സോണോ മീറ്റർ

·         റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് പുനർ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം :ഫോണോഗ്രാഫ്

·         ജലാന്തർഭാഗത്തെ ശബ്ദങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം :ഹൈഡ്രോ ഫോൺ

·         വാഹനങ്ങൾ ഓടിയ ദൂരം രേഖപ്പെടുത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം :ഓഡോമീറ്റർ

·         കേൾവിക്കുറവ് ഉള്ളവർ ശബ്ദം വ്യക്തമായി കേൾക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം : ഓഡിയോ ഫോൺ

Latest Posts