ഭരണഘടനയുടെഭാഗങ്ങളും അനുഛേദങ്ങളും

Check this article for kerala psc exam study material. In this article you can learn different parts and articles of indian constitution. This study note is helpfull for students who are preparing for kerala psc and other compitative exams.

More articles

Jishnu
Jishnuhttps://aimz.app
I started my journey as a freelance dev. I become a teacher by taking classes for Childrens. Later i got the opportunity to take class for ITI students. Now part of team AIMZ

Introduction to the Constitution of India

The constitution is the foundational law of a country which ordains the fundamental principles on which the Government or the Governance of that country is based. It lays down the framework and principal functions of various organs of the government, as well as the modalities, of interactions between the government and its citizens.

The American constitution is written, rigid and federal. Whereas, the British constitution is unwritten, flexible and unitary. Indian constitution is written and is a blend of rigidity and flexibility with a quasi – federalist system (federal system with unitary bias).

MN Roy (famous as the Father of Indian communism) the pioneer of Communist Movement in India and an advocate of radical democratism suggested the need for a constitution in 1934. In 1946 constituent assembly was formed for this purpose. The constitution of India was adopted on November 26, 1949. It came into force on January 26, 1950.

ഭരണഘടനയുടെഭാഗങ്ങളും അനുഛേദങ്ങളും

ഭാഗം , വിഷയം, അനുഛേദം എന്ന ക്രമത്തിൽ

I ഇന്ത്യൻ യൂണിയനും അതിന്റെ അതിർത്തിയും 1 – 4

II പൗരത്വം 5 – 11

III മൗലികാവകാശങ്ങൾ 12 – 35

IV മാർഗനിർദേശക തത്വങ്ങൾ 36 – 51

IV A മൗലിക കടമകൾ 51 A

V കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് 52 – 151

VI സംസ്ഥാനങ്ങൾ 152 – 237

VII ഒന്നാം പട്ടികയിലെ ഭാഗംBയിൽഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടു 238

VIII കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശങ്ങൾ 239 – 242

IX പഞ്ചായത്തുകൾ 243 – 243 O

IX A നഗരസഭകൾ 243 P – 243 ZG

IX B കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സംഘങ്ങൾ 243 ZH – 243 ZT

X പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ്ഗ മേഖലകൾ 244 – 244 A

XI കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങൾ 245 – 263

XII സമ്പത്ത്,ഉടമസ്ഥാവകാശം,കരാറുകൾ 264 – 300 A

XIII ആഭ്യന്തര വ്യാപാര വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങൾ 301 – 307

XIV സേവനങ്ങൾ(കേന്ദ്രവും സംസ്ഥാനവും) 308 – 323

XIV A അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രിബ്യൂണലുകൾ 323 A- 323 B

XV തിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ 324 – 329 A

XVI ചില സമുദായത്തിൽപെട്ടവർക്കുള്ള പരിഗണന 330 – 342

XVII ഔദ്യോഗികഭാഷകൾ 343 – 351

XVIII അടിയന്തരാവസ്ഥ 352 – 360

XIX പലവക 361 – 367

XX ഭരണഘടനാ ഭേദഗതികൾ 368

XXI താൽക്കാലികവും പ്രത്യേക പരിഗണനയും ഉള്ളവയും 369 – 392

XXII ഉള്ളടക്കവും ഉപക്രമവും 393 – 395

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Our App -spot_img

Latest