വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ

More articles

 വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ

• കമ്പ്യൂട്ടറിനെ അതിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പലതായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു അവയാണ് ;

        > അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ

        > ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ

        > ഹൈബ്രിഡ്  കമ്പ്യൂട്ടർ

• വോൾട്ടേജ് ,മർദ്ദം ,താപനില, വേഗത തുടങ്ങിയവ അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത്

        – അനലോഗ്  കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ 

ഉദാഹരണം :

– അനലോഗ് സ്പീഡോമീറ്റർ , സീസ്മോഗ്രാഫ്

• ബൈനറി സംഖ്യാ സമ്പ്രദായം ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ

   ‌‌‌‌‌‌- ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടർ

• അനലോഗ് കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും ഡിജിറ്റൽ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെയും സവിശേഷതകളുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ

     – ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടർ

•  ഹൈബ്രിഡ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾക്ക് ഉദാഹരണം 

ഇ സി ജി , ഡയാലിസിസ് മെഷീൻ

• വലിപ്പത്തെയും പ്രവർത്തനത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി:-

* സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ

* മെയിൻഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ

* മിനി കമ്പ്യൂട്ടർ

* മൈക്രോ കമ്പ്യൂട്ടർ

* പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ

എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ചിരിക്കുന്നു.

• ബാങ്ക് , എയർലൈൻസ് , റെയിൽവേ റിസർവേഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ

         – മെയിൻഫ്രെയിം കമ്പ്യൂട്ടർ

• പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ

      – ലാപ്ടോപ്പ് ,നോട്ട്ബുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ

• ഇന്ത്യയിൽ നിർമ്മിച്ച ആദ്യ കമ്പ്യൂട്ടർ

      – ടിഫ്രാക് (TIFRAC – Tata Institute of Fundamental Research Automatic Calculator 1995)

• ആദ്യ പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ

       – ആൾട്ടയർ 8800

• ആദ്യ പോർട്ടബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ

      – ഓസ്ബോൺ-1

സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ >>>>>>>

Latest Posts