കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഞ്ചാം ജനറേഷൻ

More articles

• അഞ്ചാം ജനറേഷൻ  കമ്പ്യ ട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്

– ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് (നിർമ്മിത ബുദ്ധി)

• ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസിൻ്റെ പിതാവ്          – ജോൺ മക്കാർത്തെ

• സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നത് അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ആണ്.

• അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ

    – ULSI (Ultra Large Scale Integrated Circuit)

• ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ

    – പ്രോലോഗ് (PROLOG), LISP

• നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്തോടെ വികസിക്കുന്ന നൂതന മേഖലകൾ

?? സ്പീച്ച് റെക്കഗ്നീഷൻ

?? ഫേസ് റെക്കഗ്നീഷൻ

?? റോബോട്ടിക് വിഷൻ

• അഞ്ചാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷണഘട്ടത്തിലാണ്.

• അഞ്ചാം ജനറേഷന് ഉദാഹരണം

   – IBM note books, PARAM 10000

നിർമ്മിത ബുദ്ധി

          (Artificial Intelligence)

• സയൻസും എൻജിനീയറിങ്ങും പ്രാവർത്തികമാക്കി മനുഷ്യബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിവേകം, തിരിച്ചറിയൽ, തീരുമാനം, സംസാരം , വിശകലനം ,വിവരണം, ഭാഷാ വിവർത്തനം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ.

• മെഷീൻ ഇന്റലിജൻസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്

       – നിർമ്മിത ബുദ്ധി

• നിർമ്മിത ബുദ്ധിയുടെ പിതാവ്

        – ജോൺ മെക്കാർത്തി

എടുക്കാനുള്ള നിർമ്മിത ബുദ്ധിയടെ സാധ്യതകൾ

• സെൽഫ് ഡ്രൈവ് വാഹനങ്ങൾ

• ചാറ്റ് ബോട്ട്

• ഇൻ്റർനെറ്റ് സുരക്ഷ

• ഇ- കൊമേഴ്സ് രംഗം

റോബോട്ടിക്സ്

• റോബോട്ടുകളുടെ നിർമ്മാണത്തെപ്പറ്റി പഠിക്കുന്ന എൻജിനീയറിങ് ശാഖ     

             – റോബോട്ടിക്സ്

• റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ പിതാവ്

       – ജോസഫ് എംഗൽ ബാഗ്

• ഇന്ത്യൻ റോബോട്ടിക്സിൻ്റെ പിതാവ്

   ‌‌‌‌‌‌‌‌      – രാജ് റെഡ്ഢി

കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ തലമുറകൾ >>>>>>>

കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രണ്ടാംജനറേഷൻ >>>>>

കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മൂന്നാം ജനറേഷൻ>>>>>

കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ നാലാം ജനറേഷൻ>>>>>>

കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അഞ്ചാം ജനറേഷൻ >>>>>>>>

Latest Posts