കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ തലമുറകൾ

More articles

കമ്പ്യൂട്ടറിന്‍റെ തലമുറകൾ

കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ ഒന്നാം ജനറേഷൻ

(1940 – 1956)

• ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ പ്രധാനമായും ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് 

            – വാക്വം ട്യൂബ്

• വാക്വം ട്യൂബ് കണ്ടുപിടിച്ചത് 

             – ജോൺ. എ . ഫ്ലെമിങ്

• ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ

               – മെഷീൻ ലാംഗ്വേജ്

•  മെമ്മറി സ്റ്റോറേജിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്

               – മാഗ്നെറ്റിക് ഡ്രംസ്

• ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ വേഗത നിർണയിക്കുന്നത്

               – മില്ലി സെക്കൻ്റിൽ

• UNIVAC , ENIAC എന്നിവ കണ്ടുപടിച്ചത്

              – ജെ. പ്രസ്പർ ഇക്കേർട്ട്

              – ജോൺ വി മോസ്ലി

•  ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ കൊമേർഷ്യൽ കമ്പ്യൂട്ടർ 

– യൂണിവാക് (UNIVAC – Universal Automatic Computer)

• ലോകത്തിലെ ആദ്യ ഇലക്ട്രോണിക് കമ്പ്യൂട്ടർ 

– ഇനിയാക്  ( ENIAC – Electronic Numerical Integrator and Calculator)

• EDSAC, EDVAC തുടങ്ങിയവയും ഒന്നാം ജനറേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറുകളാണ്

കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ രണ്ടാംജനറേഷൻ(1956 – 1963)>>>>>>>

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Download Our App -spot_img

Latest