സമാന്തരശ്രേണി – Mock Test 3

Welcome to "സമാന്തരശ്രേണി – Arithmetic progression" Mock Test Part -3 .This Maths Mock...

Popular

-Download our App-spot_img

Kerala PSC Mock test 1 : Malayalam Gk Questions

welcome to kerala psc geneal knowledge mock test ....

PSC Maths Mock Test Malayalam – 1

Welcome to kerala psc maths mocks test in malayalam....

PSC New Pattern Model Questions – General Knowledge – 1

Welcome to PSC New Pattern Model Questions - General...

PSC GK Malayalam Mock Test – part 2

welcome to kerala psc geneal knowledge mock test ....

സമാന്തരശ്രേണി – Mock Test 3

Welcome to "സമാന്തരശ്രേണി – Arithmetic progression" Mock Test Part...

സമാന്തരശ്രേണി – Mock Test 1

Welcome to "സമാന്തരശ്രേണി – Arithmetic progression" Mock Test Part...

Kerala PSC Maths mock test Malayalam

svg#freepik_stories-exams:not(.animated) .animable {opacity: 0;}svg#freepik_stories-exams.animated #freepik--background-complete--inject-19 {animation: 1s 1 forwards...

Kerala PSC SCERT Biology Mock Test in English

Practise Biology Questions as a mock test from here...

സമാന്തരശ്രേണി – Mock Test 2

Welcome to "സമാന്തരശ്രേണി – Arithmetic progression" Mock Test Part...
spot_img

GK&Current Affairs

Current Affairs December 2021 Part – 1

2020 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്ചീഫ് ഓഫ്...

COVID -19 BASIC INFO

CORONA VIRUS കൊറോണ വൈറസിന്റെ വിവിധ വകഭേദങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ നൽകുന്ന സംഘടന ?ലോകാരോഗ്യ...

Current Affairs November 2021 – Part 3

.K2-grid { padding: 5px; ...

Current Affairs November 2021 – Part 2

1 . 2021സെപ്റ്റംബറിൽ ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സെക്കണ്ടറിതല വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചത്? അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 2....

Current Affairs -November 2021

Welcome to the Current Affairs-November 2021,Current affairs Section...

ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം

ആദിമ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നാലായി തരം തിരിക്കാം പ്രാചീന ശിലായുഗം(Paleolithic Age)മധ്യശിലായുഗം(Mesolithic Age)നവീന...

More from Aimz

Current Affairs December 2021 Part – 1

2020 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്ചീഫ് ഓഫ്...

COVID -19 BASIC INFO

CORONA VIRUS കൊറോണ വൈറസിന്റെ വിവിധ വകഭേദങ്ങൾക്ക് പേരുകൾ നൽകുന്ന സംഘടന ?ലോകാരോഗ്യ...

Current Affairs November 2021 – Part 2

1 . 2021സെപ്റ്റംബറിൽ ഏത് ഏഷ്യൻ രാജ്യമാണ് സെക്കണ്ടറിതല വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചത്? അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ 2....

Current Affairs -November 2021

Welcome to the Current Affairs-November 2021,Current affairs Section...

Popular

Kerala PSC Mock test 1 : Malayalam Gk Questions

welcome to kerala psc geneal knowledge mock test ....

ആദ്യകാല മനുഷ്യ ജീവിതം

ആദിമ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതം നാലായി തരം തിരിക്കാം പ്രാചീന ശിലായുഗം(Paleolithic Age)മധ്യശിലായുഗം(Mesolithic Age)നവീന...

Current Affairs December 2021 Part – 1

2020 ജനുവരി 1 മുതൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഡിഫൻസ് സ്റ്റാഫ്ചീഫ് ഓഫ്...

PSC Maths Mock Test Malayalam – 1

Welcome to kerala psc maths mocks test in malayalam....

PSC New Pattern Model Questions – General Knowledge – 1

Welcome to PSC New Pattern Model Questions - General...

ലെൻസുകൾ – lens Kerala PSC Physics study note

 ലെൻസുകൾ(lens):  ഗോളോപരിതലങ്ങളുള്ള ഒരു സുതാര്യ മാധ്യമമാണ് ലെൻസ്.   ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്: ഡയോപ്റ്റർ ലെൻസിന്റെ...